How to Make Money on TikTok with Amazon Associates